برچسب خورده: تاثیر مشغله ذر روابط جنسی

اگر احساس می کنید مدتی است میل جنسی تان کاهش یافته، باید حواس تان را جمع کنید… چیزی به عنوان سطح “طبیعی” میل جنسی وجود ندارد. میل به رابطه ی جنسی و تعداد دفعات آن از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. در حالی که زندگی جنسی سالم بخش مهمی از تجربه …

Video Widget